210 2750595


Ανανέωση της συναίνεσης στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Με το παρόν δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο των απλών όσο και των ειδικών κατηγοριών και παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων [Γ.Κ.Π.Δ. Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679] και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, τη ρητή συγκατάθεσή μου στον Βασίλειο Καραγιαννάκη του Σίμωνος, που διατηρεί επιχείρηση εισαγωγής – πώλησης ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, με έδρα στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, επί της οδού Ταρσού αρ. 5, με Α.Φ.Μ 063427834 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, να προβεί σε συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών μου δεδομένων, όπως ειδικώτερα ορίζεται κατωτέρω.

 

Είδη Δεδομένων προς επεξεργασία

Η επεξεργασία των προδωπικών δεδομένων μου περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες εθνικότητας, ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας: διεύθυνση αλληλογραφίας (κατοικίας και εργασίας), αριθμοί τηλεφώνου / φαξ / ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεδομένα Πληρωμής:όπως π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές / πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες.
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος συναγερμού, τους κωδικούς αναγνώρισης, τα στοιχεία σύνδεσης κ.ά.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας εκ μέρους της επιχείρησης του Βασιλείου Καραγιαννάκη, τα προσωπικά μου δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται ο Βασίλειος Καραγιαννάκης του Σίμωνος, με έδρα στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, επί της οδού Ταρσού αρ. 5, με Α.Φ.Μ 063427834 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και έχει λάβει αριθμό ΓΕΜΗ 005649901000.

 

Πηγές Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση εισαγωγής – πώλησης ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Βασιλείου Καραγιαννάκη συλλέγει προσωπικά μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, τα οποία ο ίδιος του έχω γνωστοποιήσει ή θα του γνωστοποιήσω στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, στα πλαίσια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

 

Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση εισαγωγής – πώλησης ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Βασιλείου Καραγιαννάκη επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου:

 • Για να μου παρέχει υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας,
 • Για να μου αποστέλλει ενημερωτικά δελτία με τα νέα της επιχείρησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσφορές,
 • Για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με έννομες υποχρεώσεις της, όπως για τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία.

 

Αποδέκτες Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση εισαγωγής – πώλησης ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Βασιλείου Καραγιαννάκη δεν θα διαβιβάσει, εκχωρήσει, πωλήσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέσει με ή χωρίς αντάλλαγμα τα προσωπικά δεδομένα μου σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή μου, με εξαίρεση την συνεργαζόμενη εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας με την οποία έχει εμπορική συνεργασία η Επιχείρηση του Βασιλείου Καραγιαννάκη για την παροχή υπηρεσιών λήψης και επεξεργασίας σημάτων συναγερμού.

Κατ’ εξαίρεση επίσης επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα:
α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,

β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

γ) σε δικηγορικά γραφεία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των αγώγιμων αξιώσεων της επιχείρησης.

 

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση εισαγωγής – πώλησης ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Βασιλείου Καραγιαννάκη θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου σε έγχαρτη ή σε ηλεκτρονική μορφή, για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση. Σε περίπτωση που η σύμβαση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά δεδομένα μου θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται και επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Εφόσον εκκρεμεί δικαστική διένεξη, τα προσωπικά μου δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Τα στοιχεία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία (π.χ. όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ.), θα τηρούνται για όσο χρόνο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

Ενημερώθηκα ότι έχω δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή μου, δίχως να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης. Η παραπάνω ανάκληση δεν συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα δεδομένα που πρέπει να τηρηθούν υποχρεωτικά σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική ή άλλη νομοθεσία και για όσο χρόνο προβλέπεται από αυτή.

Επιπλέον, ενημερώθηκα για τα παρακάτω δικαιώματά μου, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679) και την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

 • Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η επιχείρηση.
 • Δικαιούμαι να ζητήσω τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που με αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μου.
 • Δικαιούμαι να ζητήσω τη διαγραφή δεδομένων μου από τα αρχεία της επιχείρησης εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί. Το δικαίωμα διαγραφής δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, όταν οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους, όπως αυτοί που περιγράφηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων της επιχείρησης.
 • Δικαιούμαι να ζητήσω τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων μου σε περίπτωση που αμφισβητώ την ακρίβειά τους.
 • Δικαιούμαι να λαμβάνω τα δεδομένα που έχω ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης προς την επιχείρηση εισαγωγής – πώλησης ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Βασιλείου Καραγιαννάκη, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Ταρσού αρ. 5, Τ.Κ.: 14342. Για οποιοδήποτε θέμα μπορώ να απευθυνθώ στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του Κέντρου: Βασίλειος Καραγιαννάκης του Σίμωνος, τηλ.: +302102750595, email: info@solosec.gr. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η επιχείρηση εισαγωγής – πώλησης ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Βασιλείου Καραγιαννάκη θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας εγγράφως για την ικανοποίηση του δικαιώματος ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκησή του.

Σε κάθε περίπτωση δικαιούμαι να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επικοινωνώντας τηλεφωνικά (+302106475600), εγγράφως (Λ. Κηφισίας αρ. 1 - 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11523) ή ηλεκτρονικά (contact@dpa.gr).

 

Έχω ενημερωθεί για την ως άνω επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων και συναινώ σε αυτήν, όπως ειδικά αυτή ορίζεται στο παρόν έγγραφο.